Predávajúci

Obchodné meno: DaySpa, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 125126/B

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava – Mestská Časť Staré Mesto, 81102
IČO: 51 280 663
DIČ: 2120660300
IČ DPH: SK2120660300
Tel. č.: 0918 500 282

E-mail: info@iemspa.sk

Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu „www.iemspa.sk“ (ďalej aj „Internetový obchod“).

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj „Spotrebiteľ“).

Tovar

Ide o všetky produkty aktuálne ponúkané na predaj prostredníctvom Internetového obchodu.

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Účelom týchto obchodných podmienok je upraviť vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.

Ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak máte záujem objednať si naše produkty ako podnikateľ (napríklad s cieľom ich ďalšieho predaja alebo iného komerčného využitia), prosím, vopred nás kontaktujte na vyššie uvedených kontaktných údajoch. Naše vzájomné právne vzťahy sa v takomto prípade budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a individuálne dojednanou kúpnou alebo inou zmluvou.

Orgánmi dozoru vo veciach ochrany Spotrebiteľa sú:

  • Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava,
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať písomne na adrese sídla našej spoločnosti, počas pracovných dní na tel. č. 0918 500 282 (pondelok – sobota od 09:00 do 21:00) alebo e-mailom: info@iemspa.sk.

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Komunikácia (vrátane uzatvorenej kúpnej zmluvy) prebieha v slovenskom jazyku.

 

Informácie o Tovare a cenách

Informácie o Tovare, vrátane jeho ceny a popisu, sú uvedené v katalógu Internetového obchodu. Všetky ceny Tovarov sú uvedené vrátane zákonných sadzieb dane z pridanej hodnoty (naša spoločnosť je platiteľom DPH). Záväznými pre obe zmluvné strany sú ceny platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim. Po zakúpení tovaru je platnosť poukazu a jeho využitie 1 rok.

 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Náklady Kupujúceho súvisiace s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy znáša Kupujúci.

Tovar si môžete objednať dvoma spôsobmi:

  • využitím svojho zákazníckeho účtu, ak ho máte (prostredníctvom registrácie) vytvorený,
  • ako hosť (bez využitia zákazníckeho účtu).

Pri objednávaní si môžete vyberať z Tovaru uvedeného v príslušnej podstránke Internetového obchodu „Produkty“. Tovar je možné objednať, ak je označený poznámkou „Produkt je dostupný“.

Dostupný Tovar (v požadovanom množstve) vložíte do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla „Pridať do košíka”. Ak disponujete zľavovým kódom, zľavu si uplatníte vložením zľavového kódu do poľa v nákupnom košíku s označením „Zľavový kód”. Ak sa v nákupnom košíku nachádza všetok Vami požadovaný Tovar, stlačením tlačidla „Skontrolovať a objednať“ prejdete na podstránku „Pokladňa“.

V ďalšom kroku objednávky, na podstránke „Pokladňa”, si môžete vybrať (ak ste sa do svojho účtu neprihlásili už predtým), či chcete nakupovať ako hosť (bez využitia zákazníckeho účtu) alebo využijete svoj zákaznícky účet (zákaznícky účet Vám uľahčuje nákupný proces predvyplnením niektorých údajov v objednávke).

Ak sa rozhodnete pokračovať ako hosť, Vaše údaje budú spracúvané iba na účely nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy. Následne vyplňte v objednávke všetky požadované údaje (ak už nie sú predvyplnené pri objednávaní prostredníctvom Vášho zákazníckeho účtu).

Ak nemáte vytvorený zákaznícky účet a chcete si ho zriadiť v procese objednávky, zaškrtnite políčko nachádzajúce sa pod fakturačnými údajmi („Vytvoriť účet“) a zadajte Vaše heslo. Heslo si starostlivo uschovajte a neposkytujte ho tretím osobám.

V ďalšom kroku zvoľte Vami požadovaný spôsob platby za Tovar.

Ak chcete spresniť informácie ohľadom Vašej objednávky, môžete tak urobiť v poli „Ďalšie informácie” (napr. bližšia konkretizácia miesta doručenia a pod.).

Pred potvrdením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby” si môžete skontrolovať obsah objednávky a údaje v nej uvedené, prípadne tieto údaje opraviť (technické prostriedky na zistenie a opravu chýb – okrem faktických chýb – sú implementované v objednávkovom formulári v ktorom môžete opravovať prípadné chyby bez obmedzenia). Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne a záväzné. Objednávku odošlete stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby”. Po odoslaní objednávky už nemôžete vykonať zmenu Vašich údajov a objednávky. Ak zistíte, že ste uviedli nesprávne údaje až po odoslaní objednávky, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@iemspa.sk a chybné údaje opravíme.

Podmienkou odoslania objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie, že ste sa pred jej odoslaním oboznámili s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasíte s nimi (formou zaškrtnutia príslušného políčka). Až následne môžete pristúpiť k odoslaniu objednávky (stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“).

Ak bola objednávka odoslaná korektne, bezodkladne po jej odoslaní budete informovaný o prijatí objednávky (vrátane informácie o jej čísle a dátume vytvorenia). Na Vašu e-mailovú adresu (zadanú pri vypĺňaní formulára objednávky alebo predvyplnenú prostredníctvom Vášho zákazníckeho účtu) bude zároveň automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Moment jeho doručenia je momentom prijatia objednávky (teda prijatia Vášho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy). Týmto momentom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Po zakúpení tovaru je platnosť poukazu a jeho využitie 1 rok. Prílohou e-mailu s potvrdením o prijatí objednávky sú tieto všeobecné obchodné podmienky v znení ku dňu prijatia objednávky, vrátane ich príloh a elektronická faktúra (vo formáte PDF).

Všetky objednávky, ktoré potvrdíme, sú záväzné. Svoju objednávku môžete zrušiť (telefonicky alebo emailom) kým Vám nie je doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

V prípade, že informácia o cene Tovaru uvedená v Internetovom obchode evidentne nezodpovedá jeho obvyklej cene (a nejde o riadne označený zľavnený Tovar) alebo je v zjavnom nepomere k cenám ostatných produktov Predávajúceho a k zmene informácie o cene Tovaru došlo v dôsledku technickej chyby pred jeho objednaním alebo v priebehu objednávania, Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu Tovar za takúto nesprávnu cenu. Informáciu o chybnej cene Tovaru (s uvedením jeho správnej ceny) Vám zašleme bezodkladne po zistení tejto skutočnosti. Následne máte možnosť trvať na svojej objednávke za správnu cenu Tovaru alebo môžete svoju objednávku zrušiť.

 

Zákaznícky účet

Po registrácii (ku ktorej máte prístup cez homepage Internetového obchodu alebo v procese objednávky ako hosť) môžete využívať svoj zákaznícky účet. Zákaznícky účet Vám uľahčuje objednávanie (predvyplnením niektorých údajov v objednávke).

Pri registrácii zákazníckeho účtu, prosím, uvádzajte správne a pravdivé údaje a dbajte o ich aktuálnosť.

Do zákazníckeho účtu sa prihlasujete pomocou Vášho e-mailu a hesla. Odporúčame Vám Vaše prihlasovacie údaje udržiavať v tajnosti, nesprístupňovať ich tretím osobám a nezverejňovať ich. Za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami nezodpovedáme.

Zákaznícky účet môžete zrušiť tak, že nás písomne (poštou alebo e-mailom) požiadate o jeho zrušenie. Váš účet môže byť zrušený aj bez Vašej žiadosti, a to v prípade, ak porušíte Vaše povinnosti z kúpnej zmluvy alebo ak zistíme, že došlo k zneužitiu Vášho zákazníckeho účtu.

Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na prebiehajúcu údržbu nášho hardwarového a softwarového vybavenia, popr. prebiehajúcu údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

Platobné podmienky, dodanie Tovaru a náklady na prepravu

Pri objednávkach prostredníctvom Internetového obchodu zaplatíte za Tovar bezhotovostne – prostredníctvom univerzálnej platobnej metódy „CardPay“,

Ak využijete platbu prostredníctvom univerzálnej metódy „CardPay“, budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, (ktorá sa začína https://moja.tatrabanka.sk). Celý proces zadávania údajov z Vašej platobnej karty prebieha vždy na stránke banky. K Vami zadaným údajom nemáme žiaden prístup. Po presmerovaní uvidíte všetky údaje o platbe. Vy len vyplníte požadované údaje z platobnej karty a platbu potvrdíte. Po vykonaní platby budete presmerovaný späť do Internetového obchodu. Viac informácií o uvedenej platobnej metóde získate na https://www.tatrabanka.sk/sk/business/ucty-platby/shopping-zona/cardpay/.

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Vám ku každej Vašej objednávke vystavíme príslušnú faktúru.

Tovar Vám dodáme na emil adresu, ktorú ste určili v objednávke. Po zakúpení tovaru je platnosť poukazu a jeho využitie 1 rok.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t. j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že právne vzťahy založené kúpnou zmluvou, ktorá obsahuje medzinárodný prvok, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a právomoc rozhodovať spory z týchto právnych vzťahov majú súdy Slovenskej republiky (uvedené nemá vplyv na možnosť využitia alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov).

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.iemspa.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky Tovaru.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 07.01. 2018.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom Internetovom obchode a veľa príjemných chvíľ s našimi prémiovými procedúrami.